David

Đánh vàng hôm nay 28-10-2020

Side way biên độ hẹp

 1. Đánh đơn giản chờ cao bán
 2. Chờ thấp mua
 3. biên độ hẹp
 4. Theo phiên mĩ tối qua
 5. tôi kỳ vọng side way trong ngày 1909 và 1899 ( Biên độ 10 giá hẹp )
GOLD
Đầu tư vàng với các mô hình thông minh
 1. Vàng vật chất
 2. Hed lệnh trong vật chất và mt4
 3. Chênh lệch bid/ask
 4. Chênh lệch giá thế giới và giá trong nước
 5. GOLD vietnam SJC và các cách hed lệnh
 6. Tư duy vàng vật chất
Liên hệ ALO ZALO

Trả lời