David

Danh mục 10% của 40 tỷ với danh mục vàng

Chúng ta xem thời của chứng khoán và 10% danh mục 41 tỷ

Đúng trend

Đúng tin tức

đúng vùng

 

Đúng trend đúng điểm và đúng thời

 

 

Trả lời