Robot sàn nào … và nếu sàn không ngon ai có thể nạp 1 triệu đô

Sàn ngon hay không ngon? ôm ok ? ai ôm ? đẩy lệnh hay thuật ngữ ECN là gì từ đó vận hành robot tốt nhất … Vậy khi tình hình của chúng ta đã vận hành robot trade buộc phải tính toán được tỷ lệ đẩy lệnh hoặc các vấn đề banker tuy nhiên … Đọc tiếp Robot sàn nào … và nếu sàn không ngon ai có thể nạp 1 triệu đô